În rândurile de mai jos se regăseşte Novena de pregătire la toate sărbătorile dedicate Fericitului Ieremia. Prezentarea acestui text reprezintă o invitaţie la a ne uni în rugăciune ori de câte ori ne aflăm în preajma vreunei sărbători închinate fratelui nostru român, moment în care va apărea şi pe prima pagină a sitului nostru.


Ziua I: Recunoştinţa

Fericite Ieremia, în orice împrejurare a vieţii, tu ai ştiut să-i aduci mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile primite. Deseori te opreai pentru a contempla natura înconjurătoare şi în inima ta se trezea un sentiment de iubire faţă de Creatorul întregului univers. Şi mai des zăboveai în faţa tabernacolului spre a-i mulţumi lui Isus că a rămas cu noi în taina sfântă a altarului, pentru a ne dărui viaţa sa divină. Îndemnaţi de exemplul tău, dorim şi noi să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate binefacerile sale.

Mijloceşte-ne, Fericite Ieremia, harul de a primi cu spirit de recunoştinţă orice binefacere din partea lui Dumnezeu. Unind umila noastră recunoştinţă cu aceea pe care o aveai tu, cu credinţă îndrăznim să cerem noi haruri, spunând:


          Ziua a II-a: Viaţa de credinţă

Fericite Ieremia, tu nu te-ai mulţumit cu viaţa trecătoare, ci ai urmat învăţătura pe care Domnul Isus ne-a dat-o prin Evanghelia sa. Pe aripile credinţei te-ai ridicat până la tronul Celui Preaînalt şi ai trăit din plin viaţa harului ce ţi s-a dăruit la Botez. Tu ai permis Stăpânului cerului şi al pământului să înfăptuiască în tine lucrările sale minunate.

O, cerescule protector, mijloceşte-ne şi nouă harul de a trăi în spirit de credinţă, de a ne împlini făgăduinţele de la Botez, prin care ne-am lepădat de Satana şi de răutatea lui, pentru a-i sluji numai lui Cristos şi a ne dovedi fii credincioşi ai Bisericii sale. Ajută-ne să evităm cu grijă tot ceea ce pune în primejdie credinţa noastră. De aceea ne rugăm spunând:      


Ziua a III-a: Chemarea proprie

Fericite Ieremia, în tot timpul vieţii tale, grija ta cea mai mare a fost de a cunoaşte şi de a împlini în mod cât mai desăvârşit voinţa lui Dumnezeu. Prin îndemnurile mamei tale şi ale celor din jur, el ţi-a arătat drumul pe care trebuia să mergi, dăruindu-te trup şi suflet slujirii lui Dumnezeu şi a aproapelui. Tu ai urmat cu fidelitate chemarea lui Dumnezeu, învingând toate piedicile care ţi-au stat în cale; erai convins că nu se poate ajunge la mântuire decât pe calea voită de Dumnezeu.

Mijloceşte-ne şi nouă, Fericite Ieremia, harul de a ne cunoaşte chemarea şi de a o urma cu stăruinţă, învingând toate obstacolele. Fii alături de noi cu exemplu tău luminos, pentru ca interesele pământeşti sau teama să nu ne abată de la calea virtuţii. Cu încredere cerem sprijinul tău şi ne rugăm spunând:


Ziua a IV-a: Rugăciunea

Fericite Ieremia, tu eşti un grăitor exemplu de rugăciune: prin ea ai obţinut de la Dumnezeu toate cele trebuincioase în viaţă; în ea ai găsit refugiul în momentele grele; ea te-a înălţat deasupra slăbiciunii omeneşti şi ţi-a dat speranţa că vei primi în cer răsplată pentru toată munca şi jertfele oferite lui Dumnezeu.

Ajută-ne şi pe noi, Fericite Ieremia, să gustăm farmecul rugăciunii făcute cu credinţă. Maestru al rugăciunii, mijloceşte pentru noi la Dumnezeu, la Maica Preasfântă a lui Isus, pentru ca nevrednicia noastră să nu ne lipsească de roadele rugăciunii. Nu permite ca în clipele de părăsire să renunţăm la rugăciune, ci să dăm dovadă de încredere nestrămutată în bunătatea lui Dumnezeu, căruia ne adresăm spunând:


Ziua a V-a: Umilinţa

Fericite Ieremia, tu ai fost umilit nu pentru că ai avut o condiţie socială modestă, ci pentru convingerea pe care ţi-a insuflat-o credinţa că tot ceea ce avem în viaţă este darul lui Dumnezeu; când cei din jur te înconjurau cu stimă, tu nu ai uitat niciodată că înaintea lui Dumnezeu valorăm cât valorează umilinţa noastră. Umilinţa ta nu s-a mărginit numai la sentimente, ci s-a manifestat şi prin fapte: tu ai prestat cu plăcere muncile cele mai înjositoare.

Învaţă-ne şi pe noi, Fericite Ieremia, să nu ne lăsăm amăgiţi de fala acestei lumi, să nu căutăm a fi mai presus de alţii, iar succesele pe care le obţinem să le atribuim întotdeauna lui Dumnezeu, care ne ajută. Inspiră-ne umilinţa care te-a făcut răbdător când erai contrariat; mijloceşte-ne harul de a-i putea îndruma şi pe alţii pe calea umilinţei şi, împreună cu tine, ne rugăm spunând:


Ziua a VI-a: Dragostea faţă de aproapele

 

Fericite Ieremia, tu ai rămas în uitare timp de aproape patru secole, pentru ca să fii dat, în zilele noastre, ca exemplu de dragoste faţă de aproapele. Plecat de la casa părintească spre Italia, ai înţeles cel mai bine că Fiul lui Dumnezeu nu a venit în lume ca să fie slujit ci să slujească pe alţii şi să-şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru cei mulţi. Mergând pe urmele Mântuitorului, ţi-ai dedicat viaţa slujirii celor mici, celor bolnavi şi celor săraci.

Fericite crainic al dragostei faţă de aproapele, învaţă-ne să îl vedem în semenii noştri pe Cristos, care aşteaptă ajutorul şi afecţiunea noastră. Pentru aceasta cerem ajutorul lui Dumnezeu spunând:      


          Ziua a VII-a: Curăţia

Fericite Ieremia, tu ai renunţat încă din tinereţe la bucuriile pe care ţi le-ar fi putut oferi viaţa pământească, pentru a te dedica cu trup şi suflet răspândirii Împărăţiei lui Dumnezeu. Desfătarea ta cea mai mare era să fii în preajma lui Cristos, familia ta erau slujitorii Domnului, care îi cântau mărirea ziua şi noaptea. Tu ai evitat cu grijă tot ceea ce ţi-ar fi putut compromite cinstea şi ai păstrat neatinsă nevinovăţia ta.

Învaţă-ne şi pe noi să preţuim şi să iubim mereu viaţa curată, să evităm orice dezordine trupească şi să răspândim în jurul nostru un climat de bună-cuviinţă. Fericite Ieremia, icoana ta să alunge din lume duhul necurăţiei, care caută să pângărească sufletele spălate în sângele Mielului nepătat. Trezeşte în noi respectul sfânt faţă de nevinovăţie, pentru a ne bucura de roadele vieţii curate. De aceea ne rugăm spunând:


Ziua a VIII-a: Ascultarea

Fericite Ieremia, viaţa ta cucernică a fost împodobită şi de frumoasa virtute a ascultării. De mic copil ai ascultat de mama, care te-a îndemnat să mergi pe calea sfinţeniei; virtutea ascultării te-a călăuzit spre ţara în care reprezentanţii lui Dumnezeu au sădit în sufletul tău supus toate virtuţile alese, pe care ţi-ai clădit viaţa spirituală.

Mijloceşte-ne şi nouă harul de a asculta de glasul lui Dumnezeu, care ne vorbeşte în adâncul inimii sau prin superiorii pe care ni i-a rânduit el. Să fim şi noi dispuşi, asemenea ţie, să nu ne împotrivim voinţei Celui Preasfânt. Fereşte-ne de cei rău intenţionaţi care, sub masca binelui, caută să ne îndepărteze de la calea virtuţii. Pentru aceasta ne rugăm spunând:   


Ziua a IX-a: Evlavia faţă de Maica Domnului

Fericite Ieremia, din fragedă copilărie ai învăţat să cinsteşti pe Mama lui Isus şi să o chemi în ajutor în clipele grele. Evlavia faţă de ea ţi-a fost o dulce mângâiere în drumul tău spre cele veşnice, căci Sfânta Fecioară ţi-a fost mereu alături şi ţi-a dat ajutor când erai strâmtorat. Tu ai iubit-o şi ai ascultat-o cu afecţiune fiiască.

Mijloceşte-ne şi nouă harul de a fi copii devotaţi ai Preacuratei; ajută-ne să o cinstim în rugăciune, să o bucurăm prin fapte bune, să o vestim prin cuvinte, să o mângâiem prin fapte de pocăinţă şi să o vedem în patria cerească. Fericite protector al neamului nostru, mijloceşte la Preacurata pentru noi, care o cinstim cu râvnă veacuri de-a rândul. Pentru aceasta ne rugăm cu încredere, spunând:


Rugăciune de încheiere pentru fiecare zi a novenei          

Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…            

Ant: Domnul Isus spune: “Cel care face voia Tatălui meu, acela îmi este şi frate, şi soră, şi mamă”.                

V: Roagă-te pentru noi, Fericite Ieremia.  

R: Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

V: Să ne rugăm:  

Dumnezeule, Părinte îndurător, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tău în slujirea şi totala dăruire de sine pentru fraţii săi, ajută-ne, te rugăm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, să conlucrăm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicată de Sfânta Evanghelie, adică a umilinţei şi a carităţii. Prin Cristos, Domnul nostru.         

R: Amin.